Pereira, Augusto Pimentel, FAE Centro Universitário, Brasil